Burse

ANUNT BURSE SEMESTRUL II

S-au afisat listele finale cu studentii care vor lua burse in semestrul II.

Pentru orice neclaritate va rugam sa contactati urgent secretariatul facultatii.

CRITERII ACORDARE BURSE


Regulile şi criteriile avute în vedere la acordarea burselor de performanţă, merit I şi merit II sunt:

1. Criteriile de bază avute în vedere la acordarea burselor de Performanţă, Merit I şi Merit II, în limita fondurilor disponibile, sunt în ordine:

 • Promovabilitate (student integralist);
 • Media generală a semestrului/anului anterior avut în vedere la calculul mediei pentru acordarea bursei.

2. Pentru fiecare program de masterat şi an de studii se acordă maxim 2 burse (din categoria celor de Merit I şi Merit II), cu condiţia ca media avută în vedere la calculul bursei să fie cel puţin 9 (nouă).

3. Distribuţia fondurilor aferente burselor de Performanţă, Merit I şi Merit II se face în următoarele etape :

 • în prima etapă se stabilesc bursele de Performanţă şi Merit I pentru toţi anii de studii (licenţă şi master cu respectarea punctului 2 din decizie);
 • în etapa 2 se stabilesc (dacă este cazul după prima etapă) bursele de merit II pentru programele de master, cu respectarea punctului 2 din prezenta decizie;
 • fondul de burse rămas disponibil după primele 2 etape se alocă burselor de merit II pentru studenţii de la licenţă, proporţional cu numărul de studenţi din fiecare an de studii. Dacă suma alocată unui an de studii nu poate fi acoperită datorită restricţiilor de medie, diferenţa se repartizează între ceilalţi ani de studii.

4. Departajarea studenţilor în cazul mediilor egale se face după media anului anterior celui care s-a avut în vedere la calculul bursei, iar pentru anul I se are în vedere media de la concursul de admitere.


ANUNT BURSE SEMESTRUL II

S-au afisat listele finale cu studentii propusi pentru burse in semestrul II

Pentru orice neclaritate va rugam sa contactati urgent secretariatul facultatii.


ANUNT BURSE SEMESTRUL II

Va rugam sa consultati listele cu studentii care au media cel putin 8,00 (licenta) respectiv 9,00 (master), afisati in ordinea descrescatoare a mediilor.

Acestea constituie baza pentru selectarea studentilor la acordarea burselor de merit, in conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor.

Pentru orice neclaritate va rugam sa contactati urgent secretariatul facultatii.DOSARE BURSE SOCIALE

Dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul II
se depun la secretariat în perioada 26.02 - 09.03.2018


Dosarul cu documentele necesare acordării bursei sociale trebuie să cuprindă înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale, după caz:

 1. Declarație de venit (formularul se ridică de la secretariat);
 2. Adeverinţe de venit NET de la părinţi pe lunile Noiembrie, Decembrie și Ianuarie;
 3. Taloane de pensie pe lunile Noiembrie, Decembrie și Ianuarie, dacă este cazul;
 4. Adeverinţe de venit NET ale soţiei sau soţului pe lunile Noiembrie, Decembrie și Ianuarie, dacă este cazul;
 5. Declarație notarială pe propria răspundere ale părinților studentului, în cazul în care aceștia nu realizează venituri, însoțită de documentele care atestă acest lucru (adeverinţă de la administraţia financiară sau primărie, din care să reiasă dacă realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri sau obţin venituri din activităţi independente);
 6. Adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri de zi  pentru frati/ surori sau copie a certificatului de naştere pentru fraţii/ surorile care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
 7. Copie a certificatului/certificatelor de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi;
 8. Copie a  hotărârii de divorţ, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi;
 9. Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
 10. Adeverinţă medicală pentru una dintre bolile cuprinse în regulament, de la Dispensarul UPB, situat în caminul P7, dacă este cazul;
 11.  Codul IBAN al studentului trebuie obligatoriu să fie introdus în baza de date a secretariatului.

Au dreptul să primească bursa socială studenții care au venitul NET lunar pe membru de familie mai mic decât salariul de bază minim net pe economie.

Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice alt tip de bursă reglementată.


DECAN,
Prof.dr.ing. Horia NECULA