Admitere 2017 - MasterGăsiţi mai jos informaţii complete despre admiterea la studiile de Master ale Facultăţii de ENERGETICĂ - Universitatea POLITEHNICA Bucureşti.

Facultatea organizează o primă sesiune a concursului de admitere în învăţământul universitar de masterat după susţinerea examenului de diplomă în perioada 03 - 14 iulie 2017. Înscrierea se face în intervalul 03 - 12 iulie 2017, între orele 9.00 -15.00, iar concursul pe 13 iulie 2017.

ATENTIE! Sambata 8 iulie 2017 si duminica 9 iulie 2017 nu se fac inscrieri.

A doua perioadă a concursului de admitere în învăţământul universitar de masterat este 28 august - 15 septembrie 2017. Înscrierea se face în intervalul 28 august - 13 septembrie 2017, între orele 9.00 - 15.00, iar concursul are loc pe 14 septembrie 2017.

Oferta de studii:

Domeniul Specialitatea PrescurtareNumar locuri bugetNumar inscrisi
Inginerie Energetică Eficienţa Energetică
Master de Aprofundare
MS425
Hidraulica Tehnică şi Hidroenergetică
Master de Aprofundare
MS625
Informatică Aplicată în Energetică
Master Interdisciplinar
MS1125
Ingineria Sistemelor Electroenergetice
Master de Aprofundare
MS225
Inginerie Nucleara
Master de Aprofundare
MS525
Servicii Energetice
Master de Aprofundare
MS1225
Surse Regenerabile de Energie
Master Interdisciplinar
MS925
Energy Engineering
Program de masterat interdisciplinar în engleză, organizat în comun cu Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS)
-cu locuri la Facultatea de Inginerie in Limbi Straine
Ingineria Mediului Ingineria Mediului in Energetica
Master  Interdisciplinar
MS725
Managementul Mediului si Dezvoltare Durabila*
Master Complementar
* Master destinat celor care nu au urmat Facultatea de Energetica
MB125
Inginerie şi Management Managementul Sistemelor Energetice
Master Interdisciplinar
MS825

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017

Înscrieri (3 - 12 iulie 2017)

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii se vor prezenta la înscriere cu actele necesare intr-un dosar plic , la Secretariatul facultatii - dna Epure Ileana  intre orele 9:00 - 15:00.

ATENTIE! Sambata 8 iulie 2017 si duminica 9 iulie 2017 nu se fac inscrieri.

Lista actelor necesare:

 • fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
 • două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
 • diploma de bacalaureat, în original;
 • diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2017 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
 • certificatul de naştere, în copie si original;
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
 • certificatul de căsătorie, în copie si original (dacă este cazul);
 • buletin/carte de identitate, în copie;
 • chitanţa de plată a taxei de admitere, in valoare de 100 RON, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii;
 • acte doveditoare pentru participarea la sesiuni științifice studențești, acțiuni de voluntariat, programe de internship/training, stagii, școli de vara, concursuri (diplome, adeverințe, certificate etc.).

După semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situație.

Desfasurarea concursului (13 iulie 2017)

Concursul de admitere la studiile universitare de master constă din două probe:

 PROBA 1 (MA)

Examinarea dosarelor de concurs şi considerarea mediei generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor universitare de lungă durată, calculată cu relaţiile:

 • pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă:
ciclul de licenţă de 4 ani: MA = (M1 + M2 + M3 + M4 + M-examen de licenţă) / 5, sau
ciclul de licenţă de 3 ani: MA = (M1 + M2 + M3 + M-examen de licenţă) / 4
 • pentru absolvenţii studiilor unversitare de lungă durată:
MA = (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M-examen de licenţă) / 6
unde M1, M2, M3, ..., M5 sunt mediile anilor 1, 2, ..., 5 de studii.

PROBA 2 (MB)

O probă orală constînd dintr-un interviu,

Pe parcursul interviului vor fi avute in vedere urmatoarele:

 • Competenţe şi aptitudini de comunicare
 • Competenţe şi aptitudini/abilităţi tehnice/sociale
 • Aptitudini şi competenţe de învăţare

Interviul, în ansamblul sau, se va referi la:

 • studiile şi activitatea anterioară a candidatului;
 • planul personal de educaţie şi pregătire profesională;
 • motivaţia de a urma programul respectiv de master; 

Nu sunt excluse întrebările de cultură generală tehnică, sau cele vizând pregătirea de bază în domeniul studiilor de licenţă.

Comisia de interviu:

 • minim 3 cadre didactice din facultate;
 • comisia este alocată unui program de master;
 • candidatul este examinat de comisia corespunzatoare primei opţiuni la inscriere;
 • rezultatul este valabil pentru toate programele de masterat din facultate.

MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE (MG)

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a mediilor de la fiecare probă de concurs, cu două zecimale, fără rotunjire, conform Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in invatamantul universitar de masterat :

MG = (MA + MB)/2, în care:

MA este media generală de absolvire a studiilor universitare de licenţă/lungă durată;

MB este media celei de a doua probe.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obţinute de candidaţi şi în limita locurilor anunţate iniţial, cu condiţia ca MB să fie minimum 5,00 (cinci), iar media generală minimum 6,00 (şase).

Rezultate preliminare (14 iulie 2017 ora 13:00)

 • Listele candidaţilor declaraţi ADMIŞI în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, ținându-se seama de opțiunile din fișa de înscriere;
 • Listele candidaţilor declaraţi ADMISI prin REDISTRIBUIRE, care îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, indicându-se masterul la care au fost admiși prin redistribuire pe baza opțiunilor făcute la înscriere;
 • Lista candidaţilor declaraţi RESPINSI cu BAREM, care au îndeplinit baremul minim de admitere dar nu au avut media admitere la niciun master precizat în fișa de înscriere.
 • Lista candidaţilor declaraţi RESPINŞI care nu îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordine alfabetică.

Depunere contestaţii (14 iulie 2017)

Candidatul poate depune contestaţie la Comisia de admitere a facultății, în intervalul orar 13:00 - 14:00.

Rezultatele contestaţiilor se afişează în aceeaşi zi la ora 16:00.

Înmatriculare (15 iulie 2017)

În această etapă, fiecare candidat declarat admis trebuie să se prezinte la Comisia de admitere a facultatii în vederea înmatriculării în anul I de studii (taxa inmatriculare 50 RON). Este necesară prezentarea documentului de identitate în original. 

Orarul de lucru pentru înmatriculări este 9:00-15:00.

Rezultate finale (15 iulie 2017 ora 16:00)

Listele finale ale candidaţilor declaraţi ADMIŞI şi ÎNMATRICULAŢI.