Admitere 2017 - Licenta

Găsiţi mai jos informaţii complete despre admiterea la studiile de Licenţă ale Facultăţii de ENERGETICĂ - Universitatea POLITEHNICA Bucureşti.

Oferta de studii

Domeniul Specialitatea Numar locuri (Buget)
Numar locuri
(Taxa)
Inginerie Energetica* Energetica si Tehnologii Nucleare
Hidroenergetica
Ingineria Sistemelor Electroenergetice
Managementul Energiei
Termoenergetica
30550
* Studentii vor fi repartizati pe specializarile domeniului Inginerie Energetica la sfarsitul anului II de studii.
Stiinte Ingineresti Aplicate Informatica Industriala (aplicata in Energetica) 5010
Ingineria Mediului Ingineria si Protectia Mediului in Industrie 5025

Calendarul concursului de admitere în detaliu

Preînscrieri | Înscrieri | Pregătire concurs | Proba 1 | Proba 2 | Rezultate preliminare | Înmatriculări |  Rezultate finale | 

1. Preînscrieri ( 20 aprilie - 15 iulie 2017)

În această etapă, candidații se preînscriu online - își înregistrează datele personale şi opţiunile privind înscrierea la concursul de admitere. Astfel, înscrierea candidaţilor la secretariatele facultăţilor va dura mai puţin, pentru că datele înregistrate vor fi doar verificate pe baza actelor în original. 

Procedura de preînscriere necesită crearea unui cont folosind o adresă de e-mail.

IMPORTANT ! Se acordă 10% reducere la plata taxei de înscriere (în mod normal 125 lei) pentru candidaţii care se preînscriu și completează toate datele cerute până la data de 9 iulie, ora 23:59.

Click aici pentru a începe preînscrierea

Deşi nu este obligatorie, această procedură este recomandată pentru scurtarea timpului de aşteptare, în perioada înscrierilor, când candidații se prezintă la secretariatele facultăţilor pentru depunerea şi înregistrarea actelor necesare.

Pregătire pentru admitere

UPB organizeaza in perioada 11 Iunie - 16 Iulie 2017 un program susținut și gratuit de pregătire în universitate în fiecare sâmbătă la Matematică, Fizică, Chimie și Economie.

Program cursuri de pregătire în UPB - Admitere 2017  

Teste de evaluare cunoștințe generale și cursuri online de pregătire la matematică și fizică


2. Înscrieri (10 - 15 iulie 2017)

În această etapă candidații se prezintă personal cu 3 fotografii tip carte de identitate si actele necesare intr-un dosar plic, la secretariatul facultății între orele 09:00-16:00.

Lista actelor necesare:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală de la bacalaureat cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă. Prin excepție pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2015-2017, în baza acordului scris al acestora, U.P.B. se poate interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de liceu;
 • certificatul de naştere, in copie legalizată sau cu originalul care poate fi legalizat la facultate;
 • adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul de studiu la care candidează;
 • acte doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul candidaţilor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la centrele de plasament, în cazul candidaţilor care provin de la o casă de copii; copie legalizată a certificatului de deces al unui părinte, în cazul candidaţilor orfani de un părinte ca urmare a decesului acestuia; adeverinţe din care să rezulte funcţia şi locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali; cupoane de pensii din ultima lună ale părinţilor; adeverinţe care să ateste statutul de şomer al părinţilor; adeverinţe de venit eliberate de primăria comunei unde locuiesc părinţii, etc.), pe baza cărora se poate aproba scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere. Aceste acte doveditoare vor fi anexate fişei de înscriere doar de către candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de studiu (cu sau fără taxă), pentru cei care renunţă la continuarea studiilor sau se înscriu la concurs ca să urmeze un alt domeniu de studiu. Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două domenii de studiu numai studenţii care la finele sesiunii de examene din vara anului universitar 2016/2017 sunt integralişti, acest lucru fiind precizat în adeverinţă. În acest caz, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia se va prezenta în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 • adeverinţă(e) din care să rezulte perioada(ele) în care au fost studenţi şi regimul de studiu (cu sau fără taxă) pentru candidaţii care au renunţat la continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior de stat;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student al unei instituţii de învăţământ superior particular cu precizarea domeniului de studiu urmat, care trebuie să fie acreditat sau autorizat, pentru studenţii care se înscriu la concurs la un acelaşi domeniu. În acest caz se va prezenta diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă acesteia în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de absolvent fără diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire al unei instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, precizându-se regimul în care au fost efectuate studiile (cu sau fără taxă), pentru absolvenţii care doresc să urmeze un alt domeniu de studiu;
 • adeverinţă din care să rezulte faptul că au studiat, în liceu, disciplinele de concurs în limba în care solicită susţinerea respectivelor probe de concurs (numai pentru candidaţii care solicită susţinerea probelor de concurs în altă limbă decâtlimba română).

Dacă un candidat a selectat mai multe facultăți cu concurs pe bază de probe scrise, el va depune un singur dosar și va plăti o singură taxă de înscriere, la facultatea de bază.

Dacă un candidat își retrage dosarul, el poate primi taxa de înscriere înapoi doar pentru facultățile cu examen scris, doar dacă retragerea este făcută înainte de finalizarea etapei de înscrieri.

După semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situație.

3. Pregătirea concursului (15 - 16 iulie 2017)

În această etapă, personalul fiecărei facultăţi pregăteşte concursul propriu-zis.

În data de 16 iulie, ora 14:00, se vor afișa la sediile facultăților listele de înscriși, cu opțiunile înregistrate.

Candidaţii au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Comisiei locale de admitere eventualele neconcordanţe cu datele din fişa de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar, cel mai târziu cu o oră înaintea începerii primei probe de concurs. După acest termen, datele înscrise în listele afişate nu mai pot fi modificate în niciun fel şi pentru niciun motiv. 

La ora 14:00 se publică sala de concurs în care este repartizat fiecare candidat, atât la sediul facultății, cât și pe această pagină.

4. Proba 1 - Analiză matematica si Algebra (17 iulie 2017)

Prima probă scrisă durează 2 ore, începând cu ora 10:00.

ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă. 

Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10:00) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs. 

NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

5. Proba 2 - Fizică / Geometrie si Trigonometrie (18 iulie 2017)

A doua probă scrisă durează 2 ore, începând cu ora 10:00.

ATENŢIE! În sala de concurs este permis accesul doar cu actul de identitate, legitimaţia de concurs şi instrumentele de scris, eventual o sticlă de apă

Din momentul deschiderii plicului cu chestionarele de concurs (la ora 10:00) niciun candidat nu mai poate intra în sala de concurs. 

NU este permis accesul cu telefoane mobile, instrumente de calcul sau altfel de aparatură electronică.

6. Rezultate preliminare (19 iulie 2017)

 • Listele candidaţilor declaraţi ADMIŞI în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, ținându-se seama de opțiunile din fișa de înscriere;
 • Listele candidaţilor declaraţi ADMISI prin REDISRIBUIRE, care îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute, indicându-se facultatea la care au fost admiși prin redistribuire pe baza opțiunilor făcute la înscriere;
 • Lista candidaţilor declaraţi RESPINSI cu BAREM, care au îndeplinit baremul minim de admitere dar nu au avut media admitere la nici o facultate precizată în fișa de înscriere.
 • Lista candidaţilor declaraţi RESPINŞI care nu îndeplinesc baremul minim de admitere, în ordine alfabetică.

Candidatul poate depune contestaţie la secretariatul facultății de bază (unde s-a înscris), în intervalul orar 8:00 - 12:00.

Rezultatele contestaţiilor se afişează în aceeaşi zi la ora 14:00.

7. Înmatriculări (19 - 20 iulie 2017)

În această etapă, fiecare candidat declarat admis trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii în vederea înmatriculării în anul I de studii. Este necesară prezentarea documentului de identitate în original. 

Orarul de lucru pentru înmatriculări este 9:00-16:00.