Practica - Studii de Licenta (anul universitar 2020-2021)

Desfăşurarea stagiului de practică pentru  Programele de studii universitare de licenţă Facultatea Energetică

Pentru anul universitar 2020-2021, stagiul de practică pentru studenţii anului III ai programelor de studii de licenţă ale Facultăţii de Energetică are durata de 360 ore şi este programat în perioada 28.06.2021-03.09.2021, după cum urmează:

  • în perioada 28.06.2021-27.08.2021 activitatea se desfăşoară la Partenerul de practică;
  • în săptămâna 30.08.2021-03.09.2021 are loc colocviul de practică în Facultatea de Energetică.

Stagiul de practică se desfăşoară în mod individual la un Partener de practică, care poate fi o instituţie sau o persoană juridică având capacitatea de a participa la procesul de instruire practică a studentului.

Pe baza unei Adrese către partenerul de practică, emisă de Facultatea de Energetică, studenţii primesc acordul efectuării stagiului de practică la diverşi agenţi economici care desfăşoară activitatea în domenii conexe domeniului de care aparţin programele de studii. Pentru agenţii economici care şi-au exprimat acordul verbal de primire a studenţilor în practică, nu mai este necesară completarea Adresei către partenerul de practică.

Plecând de la acordul (scris sau verbal) primit de la agenţii economici, Facultatea de Energetică încheie cu fiecare agent economic o Convenţie cu partenerul de practică, în care sunt prevăzute obiectivul, durata şi obligaţiile parţilor. Această Convenţie se va încheia o singură dată, în două exemplare, pentru toţi studenţii care vor efectua stagiul de practică la acelaşi Partener de practică.

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, încheiată între Facultatea de Energetică, Partenerul de practică şi Student. Această convenţie se va încheia în trei exemplare pentru fiecare student. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt descrise în Portofoliul de practică (anexă la Convenţia-cadru).

La încheierea stagiului de practică, Partenerul de practică, prin tutorele desemnat, emite un Atestat de practică pentru fiecare student practicant. Verificarea cunoştinţelor dobândite de studenţi în activitatea de practică se efectuează în ultima săptămână alocată stagiului de practică. Pe baza Raportului de practică, o comisie constituită din cadre didactice ale Facultăţii de Energetică şi reprezentanţi ai Partenerilor de practică analizează şi evaluează activitatea desfăşurată în cadrul stagiului de practică.

Toate informaţiile cerute în documentele de practică vor fi completate la calculator, cu excepţia datei care poate fi completată de mână în momentul semnării documentelor.

Nu se acceptă convenţiile de practică cu partea de semnături pe pagină goală.

Documentele de practică se semnează şi se înregistrează mai întâi la Facultatea de Energetică şi apoi la Partenerul de practică. În acest sens, se procedează în modul următor:

  • studenţii având domiciliul stabil în Bucureşti – Ilfov vor depune la secretariatul decanatului Facultăţii de Energetică Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, semnată de Student şi de Cadrul didactic supervizor şi Convenţia cu partenerul de practică (dacă este cazul). După semnarea şi înregistrarea la Partenerul de practică, câte un exemplar din cele două convenţii va fi predat Cadrului didactic supervizor;
  • studenţii având domiciliul stabil în afara zonei Bucureşti – Ilfov pot trimite Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, semnată de Student şi  Convenţia cu partenerul de practică (dacă este cazul) în format pdf prin email Cadrului didactic supervizor, dacă Partenerul de practică acceptă documentele de practică sub formă electronică. Pentru Partenerii de practică la care nu se acceptă documentele în format electronic, modul de depunere a documentelor de practică este identic cu cel al studenţilor având domiciliul stabil în Bucureşti – Ilfov .

Programul de lucru al secretariatului Decanatului Facultăţii de Energetică, pentru depunerea / ridicarea documentelor de practică, este de luni până vineri, între orele 11 şi 12.

Înainte de începerea stagiului de practică, studenţii practicanţi vor participa la o instruire colectivă privind normele de securitate a muncii pe timpul deplasării pentru efectuarea stagiului de practică la partenerii de practică. Instruirea va fi efectuată de responsabilul de practică al programului de studii. La finalul acestei acţiuni, fiecare student va semna în tabelul nominal de instruire şi va completa şi semna Declaraţia pe proprie răspundere privind traseul de deplasare la / de la partenerul de practică.

Toate documentele de practică trebuie semnate şi înregistrate până la data de 04.06.2021. După această dată nu se mai semnează nici un document.


Responsabilii de practică pentru programele de studii de licenţă

Nr. crt.Programul de studiiDepartamentulResponsabil
1.Termoenergetică (TE)Producere şi Utilizare a EnergieiŞ.l. dr. ing.
Diana Ban
2.Energetică şi Tehnologii Nucleare (ETN)Producere şi Utilizare a EnergieiŞ.l. dr. ing.
Gabriel Pavel
3.ngineria Sistemelor Electroenergetice (ISE)Sisteme ElectroenergeticeProf. dr. ing.
Ion Triştiu
4.Managementul Energiei (ME)Producere şi Utilizare a EnergieiAs. dr. ing.
Nela Slavu
5.Hidroenergetică (HE)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiConf. dr. ing.
Georgiana Dunca
6.Informatică Industrială (II)Sisteme ElectroenergeticeConf. dr. ing.
Lucian Toma
7.Energetică şi Tehnologii de Mediu (ETM)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiŞ.l. dr. ing.
Mihaela Diminescu

Anunturi

Practica EFACEC


EFACEC CENTRAL EUROPE LIMITED SRL este o companie a grupului EFACEC, cel mai mare grup portughez industrial în domeniul echipamentelor electrice şi electronice.

Sucursala Efacec Romania (centru de excelenta pentru divizia de automatizari pe regiunile centrale si est europene) care se ocupa cu solutii pentru aplicatii in domeniul energetic si domeniul industrial, invita studentii anului III ai Facultatii de Energetica sa aplice pentru efectuarea stagiului de practica la sediul din Soseaua Dudesti-Pantelimon, Nr.42, Sector 3, Bucuresti.

Studenti isi pot transmite CV-urile la adresa de email simona.gheorghe@efacec.com, iar pentru mai multe detalii ne pot contacta si telefonic la numarul 0734 663 291.

Mentionam ca avem disponibil un numar limitat de locuri (maxim 10) si stagiul se va efectua conform conditiilor/restrictiilor in vigoare impuse de situatia pandemica la momentul respectiv, adica poate fi desfasurat atat fizic cat si de la distanta.