Practica - Studii de Licenta (anul universitar 2019-2020)

Practică licenţă în domeniul IT

 

Având în vedere dificultăţile legate de găsirea unui loc de practică la agenţii economici şi la solicitările unor studenţi din anul 3, Biroul Executiv al Facultăţii de Energetică a decis în şedinţa din 02.06.2020:

  1. Acceptarea efectuării stagiului de practică pentru studenţii anului 3 licenţă şi în domeniul IT; responsabilul de practică al programului de studii va stabili tema de practică astfel încât să includă o aplicaţie în domeniul ingineriei energetice; 

  2. Echivalarea stagiului de practică cu participarea şi finalizarea activităţilor unor Şcoli de vară organizate în domeniul IT, cu durata echivalentă de 180 ore (ore fizice şi ore pentru elaborare proiect/temă); în acest sens, studentul/a va trebui să trimită responsabilului de practică proiectul/tema realizat(ă) în cadrul Şcolii de vară şi un certificat/adeverinţă din partea organizatorului din care să reiasă perioada de desfăşurare a Şcolii de vară şi finalizarea cu succes a acesteia.

METODOLOGIE PRIVIND REGLEMENTAREA PRACTICII STUDENȚILOR DIN ANUL II, III ȘI IV – CICLUL UNIVERSITAR DE LICENȚĂ (Anul universitar 2019-2020)

Desfăşurarea stagiului de practică pentru  Programele de studii universitare de licenţă  Facultatea Energetică

Având în vedere Hotărârea Consiliul de Administraţie al Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, nr. 26/29.04.2020, pentru anul universitar 2019-2020 stagiul de practică pentru studenţii anului III ai programelor de studii de licenţă ale Facultăţii de Energetică are durata de 180 de ore şi se poate desfăşura în următoarele variante:

Varianta 1. Studenţii care lucrează în prezent, cu contract individual de muncă (CIM). Studenţii care se încadrează la această variantă pot efectua practica la locul de muncă, după efectuarea programului prevăzut în CIM, în cuantum de 180 de ore.

Varianta 2. Studenţii care îşi pot identifica pe cont propriu un Partener de practică unde sunt acceptaţi pentru a efectua practica în perioada 25 mai - 25 septembrie 2020.

Varianta 3. Studenţii care NU îşi pot identifica pe cont propriu un partener de practică unde să fie acceptaţi pentru a efectua practica în perioada 25 mai - 25 septembrie 2020. Acestei categorii de studenţi li se va oferi, de către Facultatea de Energetică, posibilitatea de a efectua stagiul de practică sub îndrumarea unui cadru didactic, într-unul din laboratoarele universităţii. Activitatea se va desfăşura în anul IV de studii, pe întreaga durată a semestrului I al anului universitar 2020-2021, pe o perioadă de maximum 21 de săptămâni, repartizate astfel: cele 14 săptămâni de şcoală, vacanţa de iarnă, sesiunea de examene din ianuarie-februarie 2021 şi pe durata vacanţei intersemestriale. Pe durata stagiului, studenţii pot participa la pregătirea laboratoarelor sau la diferite activităţi de testare-experimentări-cercetare în laboratoarele universităţii.

Pentru fiecare dintre cele trei variante, stagiul de practică se desfăşoară în mod individual. Pentru Variantele 1 şi 2, Partenerul de practică, poate fi o instituţie sau o persoană juridică având capacitatea de a participa la procesul de instruire practică a studenţilor.

Studenţii care optează pentru Varianta 2 primesc, pe baza unei Adrese către partenerul de practică emisă de Facultatea de Energetică, acordul efectuării stagiului de practică la diverşi agenţi economici care desfăşoară activitatea în domenii conexe domeniului de care aparţin programele de studii. Pentru agenţii economici care şi-au exprimat acordul verbal de primire a studenţilor în practică, nu mai este necesară completarea Adresei către partenerul de practică.

Pentru variantele 1 şi 2, Facultatea de Energetică încheie cu fiecare agent economic o Convenţie cu partenerul de practică, în care sunt prevăzute obiectivul, durata şi obligaţiile părţilor. Această Convenţie se va încheia o singură dată pentru toţi studenţii care vor efectua stagiul de practică la acelaşi Partener de practică.

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, încheiată între Facultatea de Energetică, Partenerul de practică şi Student. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt descrise în Portofoliul de practică (anexă la Convenţia-cadru).

La încheierea stagiului de practică, Partenerul de practică, prin tutorele desemnat, emite un Atestat de practică pentru fiecare student practicant. Verificarea cunoştinţelor dobândite de studenţi în activitatea de practică se efectuează în ultima săptămână alocată stagiului de practică. Pe baza Raportului de practică, o comisie constituită din cadre didactice ale Facultăţii de Energetică evaluează activitatea desfăşurată în cadrul stagiului de practică.

Toate informaţiile cerute în documentele de practică vor fi completate la calculator, cu excepţia datei care poate fi completată de mână în momentul semnării documentelor. Documentele incomplete vor fi returnate spre completare.

Nu se acceptă convenţiile de practică cu partea de semnături pe pagină goală.

Documentele de practică se semnează şi se înregistrează mai întâi la Facultatea de Energetică şi apoi la Partenerul de practică. Cu acordul Partenerului de practică, ordinea de semnare a documentelor poate fi inversată.

Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, semnată de Student şi Convenţia cu partenerul de practică (dacă este cazul) se scanează şi se încarcă, în format pdf, pe platforma Moodle, în secţiunea destinată practicii, în folderul Convenţii practică. După semnarea şi înregistrarea la facultate, documentele de practică vor fi primite de studenţi, prin email la adresa personală înregistrată pe platforma Moodle. După semnarea şi înregistrarea la Partenerul de practică, Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică şi Convenţia cu partenerul de practică (dacă este cazul) vor fi încărcate, sub formă de fişiere pdf, pe platforma Moodle.

Înainte de începerea stagiului de practică, studenţii practicanţi vor participa la o instruire colectivă on line privind normele de securitate a muncii pe timpul deplasării pentru efectuarea stagiului de practică la partenerii de practică. La finalul acestei acţiuni, fiecare student va completa şi semna Declaraţia pe proprie răspundere privind traseul de deplasare la / de la partenerul de practică. Această declaraţie se încarcă în format pdf pe platforma Moodle.

Toate documentele de practică trebuie semnate şi înregistrate până la data de 20.07.2020. După această dată nu se mai semnează nici un document.

Studenţii care optează pentru varianta 3 vor completa documentele de practică la începutul anului universitar 2020-2021, conform procedurii care va fi anunţată la momentul respectiv.

Responsabilii de practică pentru programele de studii de licenţă

Nr. crt.Programul de studiiDepartamentulResponsabil
1.Termoenergetică (TE)Producere şi Utilizare a EnergieiŞ.l. dr. ing.
Diana Ban
2.Energetică şi Tehnologii Nucleare (ETN)Producere şi Utilizare a EnergieiŞ.l. dr. ing.
Gabriel Pavel
3.ngineria Sistemelor Electroenergetice (ISE)Sisteme ElectroenergeticeProf. dr. ing.
Ion Triştiu
4.Managementul Energiei (ME)Producere şi Utilizare a EnergieiAs. dr. ing.
Nela Slavu
5.Hidroenergetică (HE)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiConf. dr. ing.
Georgiana Dunca
6.Informatică Industrială (II)Sisteme ElectroenergeticeConf. dr. ing.
Lucian Toma
7.Energetică şi Tehnologii de Mediu (ETM)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiŞ.l. dr. ing.
Mihaela Diminescu


Practica - Studii de Master ( anul universitar 2019/2020)

...

Responsabilii de practică pentru programele de studii de Masterat

Nr. crt.
Programul de studii
Departamentul
Responsabil
1.Ingineria Sistemelor Electroenergetice (MS2)Sisteme ElectroenergeticeProf. dr. ing.
Ion Triştiu
2.Eficienţă Energetică (MS4)Producere şi Utilizare a EnergieiProf. dr. ing.
Roxana Pătraşcu
3.Inginerie Nucleară (MS5)Producere şi Utilizare a EnergieiProf. dr. ing.
Daniel Dupleac
4.Managementul Sistemelor Energetice (MS8)Sisteme ElectroenergeticeProf. dr. ing.
Virgil Dumbravă
5.Surse Regenerabile de Energie (MS9)Producere şi Utilizare a EnergieiConf. dr. ing.
Constantin Ionescu
6.Informatică Aplicată în Energetica (MS11)Sisteme ElectroenergeticeConf. dr. ing.
Lucian Toma
7.Servicii Energetice (MS12)Producere şi Utilizare a EnergieiŞ.l. dr. ing.
Mihaela Norişor
8.Hidro-Informatică şi Ingineria Apeii (MS13)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiCof. dr. ing.
Diana Maria Bucur
9.Energetica Oraşelor Inteligente (MS14)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiProf. dr. ing. Lăcrămiora Diana Robescu
10.Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă (MB1)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiŞ.l. dr. ing. Corina Boncescu
11.Energy EngineeringProducere şi Utilizare a EnergieiProf. dr. ing. Cristian Dincă