Practica - Studii de Licenta (anul universitar 2019-2020)

Pentru anul universitar 2019-2020, stagiul de practică pentru studenţii anului III ai programelor de studii de licenţă ale Facultăţii de Energetică are durata de 12 săptămâni şi este programat în perioada 15.06.2020-04.09.2020, după cum urmează:

  • în perioada 15.06.2020-28.08.2020 activitatea se desfăşoară la Partenerul de practică;
  • în săptămâna 31.08.2020-04.09.2020 are loc colocviul de practică în Facultatea de Energetică.

Stagiul de practică se desfăşoară în mod individual la un Partener de practică, care poate fi o instituţie sau o persoană juridică având capacitatea de a participa la procesul de instruire practică a studentului.

Pe baza unei Adrese către partenerul de practică, emisă de Facultatea de Energetică, studenţii primesc acordul efectuării stagiului de practică la diverşi agenţi economici care desfăşoară activitatea în domenii conexe domeniului de care aparţin programele de studii. Pentru agenţii economici care şi-au exprimat acordul verbal de primire a studenţilor în practică, nu mai este necesară completarea Adresei către partenerul de practică.

Plecând de la acordul (scris sau verbal) primit de la agenţii economici, Facultatea de Energetică încheie cu fiecare agent economic o Convenţie cu partenerul de practică, în care sunt prevăzute obiectivul, durata şi obligaţiile parţilor. Această Convenţie se va încheia o singură dată, în două exemplare, pentru toţi studenţii care vor efectua stagiul de practică la acelaşi Partener de practică.

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, încheiată între Facultatea de Energetică, Partenerul de practică şi Student. Această convenţie se va încheia în trei exemplare pentru fiecare student. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt descrise în Portofoliul de practică (anexă la Convenţia-cadru).

La încheierea stagiului de practică, Partenerul de practică, prin tutorele desemnat, emite un Atestat de practică pentru fiecare student practicant. Verificarea cunoştinţelor dobândite de studenţi în activitatea de practică se efectuează în ultima săptămână alocată stagiului de practică. Pe baza Raportului de practică, o comisie constituită din cadre didactice ale Facultăţii de Energetică şi reprezentanţi ai Partenerilor de practică analizează şi evaluează activitatea desfăşurată în cadrul stagiului de practică.

Toate informaţiile cerute în documentele de practică vor fi completate la calculator, cu excepţia datei care poate fi completată de mână în momentul semnării documentelor.

Nu se acceptă convenţiile de practică cu partea de semnături pe pagină goală.

Documentele de practică se semnează şi se înregistrează mai întâi la Facultatea de Energetică şi apoi la Partenerul de practică. Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, semnată de Student şi de Cadrul didactic supervizor şi Convenţia cu partenerul de practică (dacă este cazul) se depun pentru semnare şi înregistrare la secretariatul Departamentului de Sisteme Electroenergetice (EI 112). După semnarea şi înregistrarea la Partenerul de practică, câte un exemplar din cele două convenţii va fi predat cadrului didactic responsabil cu activitatea de practică al programului de studii.

Înainte de începerea stagiului de practică, studenţii practicanţi vor participa la o instruire colectivă privind normele de securitate a muncii pe timpul deplasării pentru efectuarea stagiului de practică la partenerii de practică. La finalul acestei acţiuni, fiecare student va semna în tabelul nominal de instruire şi va completa şi semna Declaraţia pe proprie răspundere privind traseul de deplasare la / de la partenerul de practică.

Toate documentele de practică trebuie semnate şi înregistrate până la data de 01.06.2020. După această dată nu se mai semnează nici un document.

Responsabilii de practică pentru programele de studii de licenţă

Nr. crt.Programul de studiiDepartamentulResponsabil
1.Termoenergetică (TE)Producere şi Utilizare a EnergieiŞ.l. dr. ing.
Diana Tuţică
2.Energetică şi Tehnologii Nucleare (ETN)Producere şi Utilizare a EnergieiŞ.l. dr. ing.
Gabriel Pavel
3.ngineria Sistemelor Electroenergetice (ISE)Sisteme ElectroenergeticeProf. dr. ing.
Ion Triştiu
4.Managementul Energiei (ME)Producere şi Utilizare a EnergieiAs. dr. ing.
Nela Slavu
5.Hidroenergetică (HE)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiConf. dr. ing.
Georgiana Dunca
6.Informatică Industrială (II)Sisteme ElectroenergeticeConf. dr. ing.
Lucian Toma
7.Energetică şi Tehnologii de Mediu (ETM)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiŞ.l. dr. ing.
Mihaela Diminescu


Practica - Studii de Master ( anul universitar 2019/2020)

Pentru anul universitar 2019-2020, stagiul de practică a studenţilor masteranzi are o durată de 112 ore şi se desfăşoară pe parcursul a 4 săptămâni (28 ore/săptămână), în perioada 17.02.2020 – 15.05.2020. Colocviul de practică are loc în perioada 18.05.2020 – 22.05.2020.

Stagiul de practică se desfăşoară în mod individual la un Partener de practică, care poate fi o instituţie sau o persoană juridică având capacitatea de a participa la procesul de instruire practică a studentului.

Pe baza unei Adrese către partenerul de practică, emisă de Facultatea de Energetică, studenţii primesc acordul efectuării stagiului de practică la diverşi agenţi economici care desfăşoară activitatea în domenii conexe domeniului de care aparţin programele de studii.

Plecând de la acordul primit de la agenţii economici, Facultatea de Energetică încheie cu fiecare agent economic o Convenţie cu partenerul de practică, în care sunt prevăzute obiectivul, durata şi obligaţiile parţilor. Această Convenţie se va încheia o singură dată, în două exemplare, pentru toţi studenţii care vor efectua stagiul de practică la acelaşi Partener de practică.

Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică, încheiată între Facultatea de Energetică, Partenerul de practică şi Student. Această convenţie se va încheia în trei exemplare pentru fiecare student. Obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse, competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică sunt descrise în Portofoliul de practică (anexă la Convenţia-cadru) şi în Tema de cercetare pentru activitatea de practică.

La încheierea stagiului de practică, Partenerul de practică, prin tutorele desemnat, emite un Atestat de practică pentru fiecare student practicant. Verificarea cunoştinţelor dobândite de studenţi în activitatea de practică se efectuează în săptămâna destinată colocviului de practică. Pe baza Raportului de practică, cadrul didactic responsabil cu activitate practică analizează şi evaluează activitatea desfăşurată în cadrul stagiului de practică. Rezultatele acestei evaluări vor fi considerate, cu o pondere de 33%, la stabilirea notei la disciplina “Cercetare ştiinţifică, practică de cercetare şi elaborare disertaţie”. Încheierea situaţiei la această disciplină se va face de către cadrul didactic care coordonează programul de studii de Masterat.

Toate informaţiile cerute în documentele de practică vor fi completate la calculator, cu excepţia datei care poate fi completată de mână în momentul semnării documentelor.

Documentele de practică se semnează şi se înregistrează mai întâi la Facultatea de Energetică şi apoi la Partenerul de practică. Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică împreună cu Tema de cercetare pentru activitatea de practică, semnate de student şi de cadrul didactic responsabil cu activitatea de practică şi Convenţia cu partenerul de practică (dacă este cazul) se depun pentru semnare şi înregistrare la secretariatul Departamentului de Sisteme Electroenergetice (EI 112). După semnarea şi înregistrarea la Partenerul de practică, câte un exemplar din cele două convenţii şi din Tema de practică va fi predat cadrului didactic responsabil cu activitatea de practică.

Înainte de începerea stagiului de practică, studenţii practicanţi vor participa la o instruire colectivă privind normele de securitate a muncii pe timpul deplasării pentru efectuarea stagiului de practică la partenerii de practică. La finalul acestei acţiuni, fiecare student va semna în tabelul nominal de instruire şi va completa şi semna Declaraţia pe proprie răspundere privind traseul de deplasare la / de la partenerul de practică.

Toate documentele de practică trebuie semnate şi înregistrate până cel târziu la data de 10.04.2020. După această dată nu se mai semnează documentele de practică.

Responsabilii de practică pentru programele de studii de Masterat

Nr. crt.
Programul de studii
Departamentul
Responsabil
1.Ingineria Sistemelor Electroenergetice (MS2)Sisteme ElectroenergeticeProf. dr. ing.
Ion Triştiu
2.Eficienţă Energetică (MS4)Producere şi Utilizare a EnergieiProf. dr. ing.
Roxana Pătraşcu
3.Inginerie Nucleară (MS5)Producere şi Utilizare a EnergieiProf. dr. ing.
Daniel Dupleac
4.Managementul Sistemelor Energetice (MS8)Sisteme ElectroenergeticeProf. dr. ing.
Virgil Dumbravă
5.Surse Regenerabile de Energie (MS9)Producere şi Utilizare a EnergieiConf. dr. ing.
Constantin Ionescu
6.Informatică Aplicată în Energetica (MS11)Sisteme ElectroenergeticeConf. dr. ing.
Marian Costea
7.Servicii Energetice (MS12)Producere şi Utilizare a EnergieiŞ.l. dr. ing.
Mihaela Norişor
8.Hidro-Informatică şi Ingineria Apeii (MS13)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiCof. dr. ing.
Diana Bucur
9.Energetica Oraşelor Inteligente (MS14)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiProf. dr. ing. Lăcrămiora Diana Robescu
10.Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă (MB1)Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria MediuluiŞ.l. dr. ing. Corina Boncescu
11.Energy EngineeringProducere şi Utilizare a EnergieiProf. dr. ing. Cristian Dincă