Burse ERASMUS+ 2020-2021

Concurs de selecţie on line pentru mobilităţile Erasmus 2020-2021


În data de 06.10.2020, va avea loc procesul de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţile ERASMUS+ pentru anul universitar 2020-2021, organizat pentru studenţii admişi în anul I, ciclul de studii de Masterat.

Concurs de selecţie va avea loc on line. Dosarele vor fi scanate şi vor fi trimise electronic la adresa ion_tristiu@yahoo.com sau itristiu@upb.ro până la data de 01.10.2020.

Criteriile de eligibilitate:

 1. student UPB;
 2. acumularea tuturor punctelor de credit aferente activităţilor din planul de învăţământ pentru semestrele anterioare efectuării mobilităţii;

Conţinutul dosarului: 

 • cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate (se va trimite fără semnătura decanului);
 • situaţia şcolară, inclusiv media semestrelor de studiu anterioare ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii (fac excepţie doctoranzii, care vor prezenta adeverinţă de doctorand emisă de secretariatul Şcolii Doctorale);
 • prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional /internaţional;
 • atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de cunoaştere a respectivei limbi trebuie sa fie minim B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi;
 • scrisoare de motivaţie (tehnoredactată în limba engleză, franceză sau germană);
 • Curriculum Vitae, model EUROPASS (tehnoredactat în limba engleză, franceză sau germană);
 • Copie a Cărţii de Identitate.

    Pe coperta dosarului trebuie înscrise, după caz:

 • Facultatea de ....;
 • Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+
 • Student (Numele şi prenumele)
 • Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) ...
 • Codul ERASMUS al universităţii partenere...
 • Data ...

 Informaţii despre programul Erasmus+ se pot obţine de pe pagina web: http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.html