Burse

DOSARE BURSE SOCIALE

Dosarele pentru acordarea de burse sociale in semestrul II se depun la secretariat in perioada

24.02 - 06.03.2020

Dosarul cu documentele necesare acordării bursei sociale trebuie să cuprindă înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale, după caz:

 1. Declarație de venit (formularul se ridică de la secretariat);
 2. Adeverinţe de venit NET (din activități salariale) de la părinţi pe lunile noiembrie 2019, decembrie 2019 și ianuarie 2020;
 3. Adeverințe de venit NET (din activități salariale) de la studentul solicitant, frați/surori (persoanele majore care sunt încă în întreținerea părinților), pe lunile noiembrie 2019, decembrie 2019 și ianuarie 2020;
 4. Taloane de pensie/șomaj pe lunile noiembrie 2019, decembrie 2019 și ianuarie 2020;
 5. Adeverinţe de venit NET ale soţiei sau soţului pe lunile noiembrie 2019, decembrie 2019 și ianuarie 2020;
 6. Documente prin care toți membrii majori ai familiei (părinții, studentul solicitant, frații/surorile -cu vârsta mai mare de 18 ani- care sunt încă în întreținerea părinților), demonstrează realizarea sau nerealizarea veniturilor (în situația în care realizează venituri, trebuie să rezulte, din documente, valoarea netă a acestora):
 • Adeverință de la administrația financiară/primărie, pentru toți membrii majori ai familiei solicitantului, din care să reiasă dacă realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri generatoare de venituri (agricole, pășuni etc.) sau obțin venituri din activități independente (închirieri, persoană fizică autorizată, activități comerciale etc.)  sau
 • Declarații pe propria răspundere, date de fiecare membru major al familiei care nu obține niciun fel de venit, în fața unui notar sau la primăria localității în care își are domiciliul. Declarația trebuie sa acopere lunile precizate mai sus și toate tipurile de venituri precizate în Ordinul 3392/2017 art. 14.   

DACĂ în adeverința de la administrația financiară /primărie sunt specificate venituri estimate, la dosar se va regăsi o declarație notarială/alt document din care să reiasă veniturile nete realizate în lunile precizate mai sus.

    7. Adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri de zi  pentru frati/ surori sau copie a certificatului de naştere pentru fraţi/ surori care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
    8. Copie a certificatului/certificatelor de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi (împreună cu o adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș pentru solicitant și frații/surorile acestuia);
    9. Copie a  hotărârii de divorţ, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi (împreună cu o adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru solicitant și frații/surorile acestuia);
    10. Conform art.15, Ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de Anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Raportul de Anchetă socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
    11. Adeverinţă medicală pentru una dintre bolile cuprinse în regulament, de la Dispensarul UPB, situat în căminul P7, dacă este cazul;
    12. Codul IBAN al studentului trebuie obligatoriu să fie introdus în baza de date a secretariatului.

 • Dosarele incomplete nu vor fi primite în vederea analizării.
 • Au dreptul să primească bursa socială studenții care au venitul NET lunar pe membru de familie mai mic decât salariul de bază minim net pe economie.
 • Media trebuie să fie cel puțin 5.

https://upb.ro/wp-content/uploads/2017/11/Regulament-Burse-2019-2020.pdf

DECAN,
 Prof.dr.ing. Horia NECULA