Burse

R E G U L A M E N T E

Regulament burse și alte forme de sprijin pentru studenții din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti in anul universitar 2021-2022

Ordinul nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență


Toți studenții sunt rugați să trimita codul IBAN pentru a fi introdus în baza de date.

Dosarele pentru acordarea de burse sociale pentru semestrul I
se depun la secretariat în perioada 11 - 22.10.2021


Dosarele trebuie să conţină, după caz, următoarele acte:

 1. Declarație de venit (formularul se ridică de la secretariat);

 2. Adeverinţe de venit NET de la părinţi pe lunile Iulie, August și Septembrie;

 3. Adeverințe de venit NET de la studentul solicitant, frați/surori (persoanele majore care sunt încă în întreținerea părinților), pe lunile Iulie, August și Septembrie;

 4. Taloane de pensie/șomaj pe lunile Iulie, August și Septembrie, dacă este cazul;

 5. Adeverinţe de venit NET ale soţiei sau soţului pe lunile Iulie, August și Septembrie, dacă este cazul;

 6. Adeverință de la administrația financiară, pentru toți membrii majori ai familiei solicitantului, din care să reiasă dacă realizează sau nu alte venituri;

 7. Adeverință de la primărie din care să reiasă dacă obțin venituri din activitati  agricole, pășuni etc., sau obțin venituri din activități independente;

 8. Declarații notariale pe propria răspundere, date de fiecare membru major al familiei care nu obține niciun fel de venit. Declarația trebuie sa acopere lunile precizate mai sus și toate tipurile de venituri precizate în Ordinul 3392/2017 art. 14. DACĂ în înscrisuri sunt specificate venituri estimate, la dosar se va regăsi o declarație notarială sau alt document din care să reiasă veniturile nete realizate în lunile precizate mai sus.

 9. Adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri de zi  pentru frati/surori sau copie a certificatului de naştere pentru fraţi/surori care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;

 10. Copie a certificatului/certificatelor de deces, în cazul în care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi (împreună cu o adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș pentru solicitant și frații/surorile acestuia);

 11. Copie a  hotărârii de divorţ, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi (împreună cu o adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru solicitant și frații/surorile acestuia);

 12. Conform art.15, Ordinul 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de Anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei studentului. Raportul de Anchetă socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;

 13. Adeverinţă medicală pentru una dintre bolile cuprinse în regulament, de la Dispensarul UPB, situat în căminul P7, dacă este cazul;

 14. Codul IBAN trebuie să fie introdus în baza de date a secretariatului.

Dosarele incomplete nu vor fi primite în vederea analizării.

Au dreptul să primească bursa socială studenții care au venitul NET lunar pe membru de familie mai mic decât salariul de bază minim net pe economie.

Media trebuie să fie cel puțin 5.