Admitere - Continuare Studii

Găsiţi mai jos informaţii complete despre concursul de admitere in vederea continuarii de studii la Facultatea de ENERGETICĂ - Universitatea POLITEHNICA Bucureşti:

 • Admiterea in vederea continuarii de studii se desfasoara pe baza unui INTERVIU.
 • Inscrierea la concursul de admitere in vederea continuarii de studii: 28.08.2019 - 01.09.2019
 • Cuatumul taxei de înscriere la concursul pentru continuarea studiilor la învăţământul universitar de licenţă este de 125 RON.
 • Pentru înscriere candidatul va prezenta un dosar plic care trebuie să conţină următoarele documente:
  a) fişa de înscriere tip, în care se va menţiona, sub semnătură şi răspundere proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Fişa de înscriere se completează electronic şi trebuie să fie în conformitate cu Ordinul M.E.N. nr. 3544/2013.
  b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original;
  c) certificatul de naştere în copie legalizată;
  d) adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetul medical (şcolar sau teritorial), din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru domeniul la care candidează;
  e) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
  f) diploma de absolvire a colegiului sau echivalentă cu aceasta în original;
  g) foaia matricolă sau suplimentul la diplomă în original;
  h) certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
  i) chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la casieria universităţii, corp Rectorat, parter.
 • Concursul de admitere in vederea continuarii de studii va avea loc pe 06.09.2017, ora 9:00, Sala de Consiliu a Facultatii.